گزارش کامل کاربینی دادگاه رشته حقوق

گزارش کامل کاربینی رشته حقوق شامل گزارش 5 پرونده به شهر ذیل: دانشجو :  ……………….                                                            استاد: جناب آقای …………….. به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد پرونده، تمامی نام ها و شماره ها تغییر،مخفف یا حذف شده اند. کلاسه بایگانی پرونده: 9811… تعداد صفحات پرونده: 98 خواهان: ر.ن خوانده: وراث مرحوم ا.ن خواسته: تقسیم ترکه (تقاضای […]

enemad-logo